Zienswijze (April 2020) “Nieuwsbrief”

      Reacties uitgeschakeld voor Zienswijze (April 2020) “Nieuwsbrief”

College van B&W van Woerden
t.a.v. mevrouw M. van Heck
Team Ruimtelijk Beleid en Projecten
Per email: gemeentehuis@woerden.nl
Betreft: inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein de Voortuin A12 Woerden
Linschoten, 28 april 2020
Geacht college,
Graag maken wij als gezamenlijke bewoners van de noordrand van Linschoten gebruik van de
mogelijkheid een zienswijze in te dienen over het voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein de
Voortuin A12 Woerden.
Met verontrusting nemen wij kennis van de voorliggende plannen. Vanuit onze woningen hebben wij
direct zicht op de ontwikkelingen die dit bestemmingsplan mogelijk maakt. Wij vrezen aantasting van
het woongenot als gevolg van slechte landschappelijke inpassing en toenemende lichthinder.
Wij respecteren dat de gemeente Woerden behoefte heeft aan bedrijventerreinen in het belang van
een gezonde economische ontwikkeling. We vinden dat het voorontwerp echter onevenwichtig is in
de landschappelijke inpassing, tekortschiet in het voorkomen van negatieve invloed op de omgeving
en op gespannen voet staat met de zorgvuldigheid die een medeoverheid wel betracht.
Betere landschappelijke inpassing
De geplande bebouwing heeft onbetwist invloed op de omgeving. In het voorontwerp is daarom
aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing. Voor ons is echter onvoldoende inzichtelijk hoe
de gemeente op dit punt tot een afweging is gekomen. In paragraaf 1.1 wordt aangegeven dat het
ontwerp is vertaald “naar een stedenbouwkundig ontwerp en een beeldkwaliteitsplan”. Paragraaf
4.5 Beeldkwaliteitsplan verwijst expliciet naar deze stukken. Beide stukken zijn echter niet (online)
ter inzage beschikbaar. Daarmee is voor ons niet na te gaan of de beeldkwaliteit ook is beoordeeld
op de inbreuk op het landschappelijk karakter ten zuiden van de A12 als je vanuit het poldergebied
richting het plangebied kijkt. Het heeft er alle schijn van dat dit niet is gebeurd.
De landschappelijke inpassing tussen de A12 en het bedrijventerrein is gebaseerd op het
Landschapskwaliteitsplan van Rijkswaterstaat [Toelichting, paragraaf 3.1, pag. 13]. Door de
Inpassingsvisie Ring Utrecht uit dit plan over te nemen worden ontwerpprincipes voor een snelweg
oneigenlijk gebruikt voor het beoordelen van de landschappelijke inpassing van een bedrijfslocatie.
Dat de invloed van het plan weldegelijk verder strekt dan alleen de strook tussen de A12 en de
bedrijfslocatie toont onderstaande foto, genomen vanaf de noordrand van Linschoten.
Ook van bewoners aan 4 km verder gelegen noordrand van de kern Montfoort horen we dat zij
verstoring ervaren.
Ons bezwaar is dat met deze inpassingskeuze slechts eenzijdig rekening lijkt te zijn gehouden met
Woerdense belangen. Er is voor gekozen voor de overgang “vanaf de snelweg tot aan de gebouwen
de historische landschappelijke structuur te herstellen” met een natuurlijk plas-dras landschap met
brede watergang en bloemrijk en drassig grasland. Los van het feit dat er vermoedelijk meer
historische structuur verdwijnt dan wordt hersteld, levert het voor automobilisten op de A12
ongetwijfeld een mooi strookje nieuwe natuur op en verkrijgen de nieuw te vestigen bedrijven een
economisch aantrekkelijk zichtlocatie langs de snelweg. Wat echter ontbreekt is een fatsoenlijk
inpassingsplan om negatieve effecten op het polderlandschap ten zuiden van de A12 voor wat
betreft het aanzicht vanuit Linschoten op de nieuwe bebouwing weg te nemen.
Door aan dit laatste geen aandacht te besteden wordt ook voorbij gegaan aan het door de gemeente
Montfoort vastgesteld beleid in het kader van de Totaalvisie Montfoort 2030 over landschappelijke
inpassing van de A12. Of het moet zijn dat de gemeente Woerden erop vertrouwt dat Montfoort zelf
wel zal zorgen voor inpassing aan de noordgrens van haar grondgebied. Wat dan steekt is dat voor
inwoners van Woerden zelf wel voor adequate maatregelen wordt zorggedragen. Zo wordt aan de
oostzijde tussen de planlocatie en bestaande woningen aan de Cattenbroekerdijk wel een houtsingel
met streekeigen bomen aangeplant om de nieuwbouw aan het zicht te onttrekken.
Wij vragen u om in meer maatregelen te voorzien ter landschappelijke inpassing rond de A12-zone.
Naar onze mening moet hiervoor ook in overleg worden gegaan met de gemeente Montfoort, de
grondeigenaren ten zuiden van de A12 en Rijkswaterstaat, om de mogelijkheden te onderzoeken ook
hier met een houtsingel tot een betere landschappelijke inpassing te komen.
Voorkomen van lichthinder
Een tweede punt dat wij u onder de aandacht willen brengen is de hinder die wij – nu al – ervaren
van gebouw- en terreinverlichting en lichtreclame. De afgelopen jaren zijn wij sluipenderwijs
geconfronteerd met een toename hiervan. Voorbeelden hiervan zijn de felle lichtomlijsting van het
Jumbo-distributiecentrum (veel dominanter dan die van de ERU-vestiging) en de onvoldoende
afgeschermde terreinverlichting van Connexxion (veel storender dan de straatverlichting langs de
Middellandse Zee). In de planvoorwaarden treffen wij geen criteria aan die ons het vertrouwen
geven dat in de toekomstige situatie verstoring van verlichting en lichtreclames niet meer zal
voorkomen, of op zijn minst sterk verminderd zal zijn. Door geen verplichting voor een lichtplan op te
nemen ontzegt de gemeente zich ook de mogelijkheid hier invloed op uit te kunnen oefenen.
Bij het opstellen van de planvoorschriften lijkt er verder geen rekening gehouden te zijn met de
ontwikkelingen in de branche voor buitenreclame. Naast het ontbreken van normstelling aan
‘analoge’ verlichting wordt voorbijgegaan aan de impact die nieuwe technologieën als digitale LEDverlichting
en dynamische schermen kunnen hebben op de omgeving. De beperking van het aandeel
voor lichtreclame te gebruiken geveloppervlak is hiervoor geen garantie, een norm voor de
hoeveelheid uitgestraald licht is niet opgenomen en er zijn geen randvoorwaarden gesteld aan het
aard (LED-verlichting is veel agressiever) en verschijningsvorm (wisselende en/of knipperende
schermbeelden) van de reclame-uitingen. Wij vrezen in de toekomst met de nieuwe bedrijvigheid en
het ernaast geplande hotel een toename van overlast van verlichting.
Wij vragen u nadere voorwaarden en richtlijnen in het bestemmingsplan op te nemen. Inspiratie
hiervoor is te vinden bij diverse andere gemeente, natuurorganisaties, de Nederlandse stichting voor
verlichtingskunde en de Federatie Ruimtelijke kwaliteit.
Inconsistent overheidsbeleid
We vinden dit des temeer spijtig, omdat Rijkswaterstaat nog recent fors heeft geïnvesteerd in
moderne verlichtingsarmaturen boven de A12. Met die voorziening is het lichtniveau en de
verkeersveiligheid op de A12 zelf sterk verbeterd met een spectaculaire vermindering van
lichtverstrooiing in de omgeving van de snelweg. Een investering uit belastinggeld waarvan het effect
nu door nalatige inpassing en normstelling in een bestemmingsplan van een medeoverheid teniet
dreigt te gaan.
Het is jammer te moeten constateren dat in het voorontwerp geen rekening wordt gehouden met
de landelijke trend lichtvervuiling terug te dringen en dat overheden op dit vlak blijkbaar niet op een
lijn zitten. Meer oog voor duurzaamheid zou daarnaast gunstig zijn voor natuur (plas-dras strookje),
welbevinden (omwonenden), klimaat (energiebesparing/CO2-reductie) en portemonnee
(kostenreductie bedrijven).
Wij vragen u zich actiever op te stellen in de afstemming met mede-overheden. Wij zouden het op
prijs stellen als de gemeente Montfoort en de inwoners aan de noordrand van Linschoten nauwer bij
de planontwikkeling worden betrokken dan via formele zienswijzen in een fase wanneer plannen
inhoudelijk eigenlijk al zijn uitgekristalliseerd.
Tot slot
Wij vertrouwen erop u in deze zienswijze een helder beeld te hebben gegeven van onze bezwaren
tegen het voorontwerpbestemmingsplan en zijn graag bereid een nadere toelichting te geven.
U kunt deze zienswijze beschouwen als de gezamenlijke zienswijze van alle hierna vermelde
bewoners aan de noordrand van Linschoten. Namens hen zal ondergetekende optreden als
secretariaat.
Met vriendelijke groet,
Colinda van Velsen
De Duiker 99
3461 JE Linschoten
e-mail: noordrandlinschoten@gmail.com
c.c.: College van B&W, gemeente Montfoort
Politieke partijen gemeenteraad Woerden
Fractievoorzitters gemeenteraad Montfoort
Deze zienswijze is ingezonden/ondertekend door 25 bewoners en:
enkele bewoners die aangaven positief te staan tegenover deze zienswijze.
Namen zijn bekend bij het secretariaat.