“Nieuwsbrief”(11dec2020)

      Reacties uitgeschakeld voor “Nieuwsbrief”(11dec2020)

Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein de Voortuin A12 Woerden
Datum: Thu, 10 Dec 2020 09:45:15 +0100
Van: noordrandlinschoten@gmail.com
Aan: 27 Bewoners aan de Noordrand Linschoten

Beste bewoners,
Eerder dit jaar is er een verzoek tot inspraak voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein de
Voortuin A12 Woerden, gestuurd aan Gemeente Woerden met Gemeente Montfoort en diverse
politieke partijen in de kopie. Daarop hebben we nog twee maal een herinneringsmail gestuurd met
enkel als resultaat dat het ontwerp bestemmingsplan nog niet naar het College is gestuurd en dit
naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 zal gebeuren. Pas als het College heeft ingestemd
met het ontwerpbestemmingsplan kunnen zij een reactie op ons inspraakverzoek geven.
Ondertussen zijn de voorbereidende werkzaamheden voor het situeren van de bedrijfspanden in de
Voortuin van Woerden begonnen.
Wij hebben het idee dat Gemeente Woerden onze belangen weinig tot geen prioriteit geeft. Ook
Gemeente Montfoort, die we steeds op de hoogte hebben gehouden, toont geen belangstelling voor
onze argumenten.
Daarnaast dient zich een ander punt van aandacht aan; Plannen tot ontwikkeling van een
energiepark ten oosten van de Cattenbroekerdijk, ten zuiden van de A12 aan de kant van noordrand
Linschoten en ten noordwesten van het Linschoten bos.
Al met al zorgelijke ontwikkelingen waar we, willen we hierop invloed uitoefenen, nog verdere
actie op moeten ondernemen.
Samen met een aantal bewoners van noordrand Linschoten die zich actief betrokken hebben betoont
met deze kwestie, hebben we een virtuele vergadering gehouden (Red.: op 11dec2020).
Aan de orde zijn gekomen:

 • invloed op lichtreclame gebouwen welke in de Voortuin van Woerden komen;
 • inspraak realisatie energiepark
  Als bewoners is er ons alles aan gelegen het vrije uitzicht te behouden zonder dat dit verstoord
  wordt door hinderlijke lichtreclames en een mogelijk energiepark. Onze eerste inzet is hierover
  afspraken te maken met de gemeente Woerden en de ondernemers die tussen de A12 en de Jumbo
  mogen gaan bouwen.
  Als tweede optie zien we een mogelijkheid om lichtreclames grotendeels met groen aan het zicht te
  onttrekken. Dat kost uiteraard geld, maar dat is op te lossen door wat zaken te combineren. Een
  stevige groenvoorziening langs de Lage Kade kan ons uitzicht verbeteren en daar achter kunnen
  zonnepanelen worden opgesteld. Met een deel van de energieopbrengst is de groenvoorziening te
  bekostigen.
  Deze punten zouden wij graag voor het voetlicht van beide gemeentes willen brengen door bij ze
  aan tafel te komen.
  Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein de Voortuin A12 Woerden
  Slotsom is dat dit in een tweetrapsraket verder opgepakt kan worden:
  Ten eerste in gesprek gaan met de lokale politieke partijen. Deze zijn zeer geïnteresseerd in hetgeen
  er onder de bewoners leeft wat zij mee kunnen nemen in hun standpunten vanuit de oppositie dan
  wel in verdere beleidsvorming vanuit de coalitie.
  Ten tweede, gebruikmaken van de lokale media. Middels publiciteit onze zorgen uiten kan
  gemeenten en politieke partijen in beweging brengen.
  Om dit te realiseren is het van belang dat er we dit met zo veel mogelijk mensen oppakken
  waardoor het voor iedereen behapbaar blijft. Hierbij dan ook een oproep om je hulp aan te bieden.
  Daarnaast attenderen we je op de ‘Inloopavond’ met betrekking tot zonnevelden en windmolens in
  de Gemeente Montfoort welke 15 december a.s. wordt gehouden. Deze inloopavond is een vervolg
  op reeds eerder gehouden online inloopavonden (in oktober) om inwoners te betrekken bij het
  opwekken van duurzame elektriciteit in de gemeente, in het kader van de Regionale Energie
  Strategie (RES).
  De online inloopavond op 15 december a.s. van 19:30 tot 21:30 uur is bedoeld om het voorstel
  tot het situeren van energieprojecten verder met de bewoners te bespreken. Deze online
  inloopavond is de laatste mogelijkheid om mee te praten over dit onderwerp.
  Maak gebruik van deze gelegenheid om je eventuele zorgen uit te spreken en je invloed te laten
  gelden. Via de link https://www.montfoort.nl/mozard/document/docnr/2475370/24%20november
  %202020%20IJsselbode vind je meer informatie over de inloopavond en een QR-code om mee te
  kunnen praten of via: Aanmelden zie onder “deze link” https://www.montfoort.nl/mozard/!
  suite86.scherm0325?mPag=6820&mNch=6vrexo7oo2 (Red.)
  Wij vertrouwen je hiermede voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben en zien je reactie graag
  tegemoet.
  NB wanneer je geïnteresseerd bent in het Stedenbouwkundig plan, Beeldkwaliteitsplan
  &Inrichtingsplan Voortuin Woerden, meldt dit dan tevens zodat het aan je toegestuurd kan worden.
  Hartelijke groet namens, noordrandlinschoten@gmail.com
 • Aanvullingen van de Webmaster:
  Windmolens – Filmpje van Uitzending NPO1 – 8dec2020 18.30hr toelichting:
  De nieuwe windturbines maken veel meer lawaai dan de oudere waarvoor de regels zijn opgesteld.
  En het geluid heeft een lagere frequentie. Dus zorgwekkend als die dingen bij je in de buurt komen
  te staan, bijv. op 283meter een mast van 250m hoogte met vliegtuiglawaai. Zou voor het geluid
  minstens 1,5km moeten zijn (Webmaster: lijkt nog steeds veel te dichtbij). Nederland loopt zwaar
  achter met zijn wetgeving tov andere landen.
  En dan het eventuele gevaar: met een tipsnelheid van 100 km p/uur kan een afgebroken blad zeker 2
  km verderop neerkomen in een bebouwde kom.
  Aanvraag kappen bomen aan Middellandse zee nummer 9 (Firma Severs-Auto’s)
  Ondertussen heeft Firma Severs aangevraagd om bomen te kappen. Het kappen van bomen is
  ondertussen begonnen, of dat mag is ons nog niet duidelijk (info vd Webmaster)